Monkey family in moment of repose photo by Varshesh Joshi (@varshesh) on Unsplash