Organized devices photo by Vadim Sherbakov (@madebyvadim) on Unsplash