Osaka station photo by yns plt (@ynsplt) on Unsplash