Shanghai arts exam photo by chenk li (@chenkli) on Unsplash