Backlight photo by Tobias Zils (@herrzett) on Unsplash