Freshly Washed Cherries photo by Karly Gomez (@karlygomez) on Unsplash