Handmade Terracotta Ceramics photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash