Crossing The Road photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash