Framed photo by Tarang Dave (@tarangdave) on Unsplash