Amber fort photo by Zak Shaikh (@zak_explorer) on Unsplash