Grow. photo by Pruthvi Shetty (@pruthvishetty) on Unsplash