Rotterdam Central Train Station photo by Abhinav Palkar (@abhikar) on Unsplash