Green Snow photo by Ashutosh Gajankush (@ashutoshgajankush) on Unsplash