man about to throw stone on sea
man about to throw stone on sea