Riverthame, thame, river and thisgirlcan HD photo by Mahika Ravishankar (@mahika_r) on Unsplash