Sunset in the valley photo by Bradley Desrosiers (@yayyybrad) on Unsplash