Go man, go photo by Aleks Dahlberg (@aleksdahlberg) on Unsplash