City in the morning. photo by Jason Kim (@jasonbateskim) on Unsplash