Hanging denim to dry outside photo by Bruno Nascimento (@bruno_nascimento) on Unsplash