Grass photo by Raj Anthony (@rajanthony) on Unsplash