Coffee time photo by Bogdan Radu (@bobbybo) on Unsplash