Texting and Walking photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash