Fog over Garden of the Gods photo by Stephen Meszaros (@stephenmeszaros) on Unsplash