person wearing sneakers beside petaled flower
person wearing sneakers beside petaled flower
– –– ––––
––– – ––– – –
– –– ––––
––– – ––– – –

Chà Chà! để có được bó hoa này tôi đã bị ngã khi cố hái nó trên một vách núi thấp

TrackingTrackingTrackingTracking