Hoogli River photo by Vasav Varshney (@vasav) on Unsplash