Freedom. photo by Anthony Da Cruz (@akhu) on Unsplash