String Light Vibes photo by Alexa Mazzarello (@alexamazzarello) on Unsplash