Reflections photo by Ruth Gledhill (@ruthie_gledhill) on Unsplash