Venus photo by Raffo Perez (@raffoperez) on Unsplash