Of Honor and Duty photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash