Birthday shoot photo by Christine von Raesfeld (@cvonraesfeld) on Unsplash