Fruit Stall Vendor photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash