Toronto urban plaza photo by Scott Webb (@scottwebb) on Unsplash