Person on parachute photo by Leio McLaren (@leiomclaren) on Unsplash