Pretzel Bites photo by Woody Fired (@brickspizza) on Unsplash