The kettle photo by Manki Kim (@kimdonkey) on Unsplash