Milk and honey photo by Tammy Stayton (@tamstay_728) on Unsplash