Eyes on the Prize photo by Scott Yates (@scodtt) on Unsplash