Happy chicken photo by Feli K (@feli_k) on Unsplash