Look up! photo by Zarya Bozhkova (@zarya) on Unsplash