By the traffic signal photo by mitesh kothari (@mitesh_kothari) on Unsplash