Society photo by Charlotte Thomas (@chartom) on Unsplash