Pond | lost paradise | 2015 photo by bobby hendry (@bobby_hendry) on Unsplash