Walk in Symmetry photo by Valentin Blary (@valentin_blary) on Unsplash