She’s watching photo by Scott Webb (@scottwebb) on Unsplash