Wild Inn Resort photo by Shyamanta Baruah (@shyamantabaruah) on Unsplash