Empty street in San Francisco photo by Anatoliy Gromov (@agromov) on Unsplash