Itsy Bitsy Spider photo by Shivendu Shukla (@shivendushukla) on Unsplash