Overlanding in Falkland Islands photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash