White Horse photo by Mani Shankar (@manishankar08) on Unsplash